Prohlášení o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ista Česká republika s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 43988, se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 5, PSČ: 155 00, IČO: 610 56 758 při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje.

Společnost ista klade velký důraz na ochranu osobních údajů a při jejich zpracování dodržuje všechny platné právní předpisy, především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, Vašich právech a formě, jakým způsobem můžete svá práva uplatňovat.

Na jaká zpracování se tento dokument vztahuje?

Tento dokument se vztahuje na zpracování osobní údajů v následujících případech:

a) plnění smluvních závazků společnosti ista vůči svým zákazníkům a poskytování služeb a    
b) návštěvy webových stránek www.chytryodecet.cz.

A)zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvních závazků vůči zákazníkům a poskytování služeb

Společnost ista zpracovává na základě samostatné smlouvy se svými zákazníky (typicky společenství vlastníků jednotek / bytová družstva / pronajímatel / správce domu) osobní údaje uživatelů bytových a nebytových jednotek, v nichž je smluvní plnění isty prováděno a/ nebo s jejichž užíváním je smluvní plnění isty spojeno (dále jen „konečný spotřebitel“). Osobní údaje jsou společnosti ista poskytnuty zákazníky, kteří jsou správci nebo zpracovatelé osobních údajů konečných spotřebitelů. Společnost ista je samostatným zpracovatelem těchto osobních údajů. Společnost ista může zpracováním osobních údajů pověřit další zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka a společnosti ista a / nebo po dobu trvání smluvních a / nebo zákonných povinností, které z ní vyplývají a / nebo s ní bezprostředně související. Společnost ista zpracovává osobní údaje konečných spotřebitelů za tímto účelem v následujícím rozsahu:

identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
údaje ohledně rozúčtování nákladů (např. údaje o odečtech, o spotřebě, o vyúčtování).
kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

B) návštěva webových stránek www.chytryodecet.cz

i. kontaktní formulář (www.chytryodecet.cz)

Společnost ista zpracovává osobní údaje osob, které vyplní kontaktní formulář na jejích webových stránkách. Osobní údaje istě poskytne přímo osoba, která má zájem o kontakt se společností ista. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být samozřejmě kdykoliv odvolán. Osobní údaje takto získané nejsou předávány dalším zpracovatelům. ista osobní údaje takto poskytnuté zpracovává po dobu pěti let od vyplnění kontaktního formuláře, nebude-li na základě kontaktu uzavřena smlouva. Společnost ista za tímto účelem zpracovává následující osobní údaje:

identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
další údaje (IP-adresa, datum a čas registrace)
kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

ii. newsletter (www.chytryodecet.cz)

Společnost ista zpracovává osobní údaje osob, které vyplní registrační formulář na jejích webových stránkách za účelem zasílání newsletterů. Osobní údaje poskytne přímo osoba, která má zájem o zasílání newsletteru a která vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Po registraci e-mailové adresy bude zaslán e-mail s odkazem, na základě jehož odkliknutí se společnost ista ujistí, že e-mailová adresa není zneužita. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být samozřejmě kdykoliv odvolán. Osobní údaje takto získané nejsou předávány dalším zpracovatelům. Společnost ista osobní údaje takto poskytnuté zpracovává po dobu pěti let. Za účelem zasílání newsletteru společnost ista zpracovává:

identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
kontaktní údaje (např. adresa, telefon a e-mailová adresa)

2. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám společnost ista na základě Vaší žádosti poskytne informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že společnost ista můžete požádat, aby s Vašimi osobními údaji dále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, aby Vám společnost ista poskytla zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

3. Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese . Eventuálně se můžete přímo obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost RIEDIGER. legal s.r.o., advokátní kancelář, paní Mgr. Kateřina Váňová, Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, PSČ: 128 00, telefon: +420 – 226 531 752, / .

4. Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: , webové stránky: www.uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů osob využívajících webové služby

Provozovatelem webové stránky www.chytryodecet.cz a správcem osobních údajů uživatelů webových služeb je společnost ista Deutschland GmbH, se sídlem Luxemburger Straße 1, Essen, PSČ: 451 31, Spolková republika Německo (dále jen „ista DE“).

 

Pokaždé, když uživatel navštíví webové stránky www.chytryodecet.cz a když využije přístup k souborům, vedou se o tom záznamy v protokolárních souborech. Uložená data nejsou personalizovaná; to znamená, že společnost ista DE nemůže sledovat, který uživatel měl přístup ke kterým datům.

Konkrétně jsou o návštěvě stránek evidovány následující údaje:

název souboru,
datum a čas přístupu,
objem přenesených dat,
zpráva o tom, zda byl přístup úspěšný,
anonymizovaná IP-adresa,
popř. operační systém a vyhledávač vašeho počítače,
webová stránka, z níž jste stránky společnosti ista DE navštívili.

Proto nemohou být vytvářeny osobní profily uživatelů.

Výše uvedené údaje se vyhodnocují pouze pro statistické účely.

Osobní údaje lze shromažďovat jen tehdy, pokud je společnosti ista DE sami poskytnete – například při registraci v rámci vyplňování dotazníku nebo za účelem realizace uzavřené smlouvy. Společnost ista DE poskytne vaše osobní údaje třetím osobám jedině tehdy, bude-li jí tuto povinnost ukládat zákon. Pro případ, že s vašimi osobními údaji přijdou do styku externí poskytovatelé služeb, společnost ista DE pomocí právních, technických a organizačních opatření a také prostřednictvím pravidelných kontrol zajistila, aby i oni dodržovali předpisy na ochranu osobních údajů.

Soubory cookie

Webové stránky www.chytryodecet.cz využívají soubory cookie, které slouží k rozpoznávání uživatelů / majitelů internetového připojení, pokud se tito na dané webové stránky vrátí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Jejich cílem je optimalizovat obsah a fungování webových stránek společnosti ista DE . Většinou se přitom jedná o dočasné soubory cookie („session cookies“), které se smažou poté, co zavřete prohlížeč.

Soubory cookie někdy také obsahují informace, na jejichž základě můžete být automaticky rozpoznáni. Identifikaci umožňuje IP-adresa uložená v souborech cookie. Takto získané informace slouží k optimalizaci webových stránek společnosti ista DE a ke snadnějšímu přístupu na ně. Ukládání souborů cookie lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči; mějte ale na paměti, že pak eventuálně nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek www.chytryodecet.cz.

1.1 Webová analýza 

Webové stránky www.chytryodecet.cz používají Matomo, open-source-software ke statistickému vyhodnocování provozu na stránkách. Matomo pracuje s „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a slouží k analýze provozu na stránkách a případně jejich optimalizaci. Za tímto účelem jsou informace o provozu na stránkách, vygenerované soubory cookie, přenášeny na server společnosti ista DE. Ihned po zpracování IP-adresy proběhne její anonymizace a až poté je IP-adresa uložena. Informace obsažené v cookie souboru o tom, že jste tyto webové stránky navštívili, nejsou předávány třetím osobám.

Vaši návštěvu webových stránek právě sleduje nástroj webové analýzy Matomo. Nepřejete-li si, aby byla vaše návštěva stránek nadále monitorována, klikněte sem.

Piwik PRO Analytics Suite k analýze a optimalizaci této webové stránky používáme analytický software Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de). Údaje shromážděné tímto softwarem lze použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem.

Účely zpracování údajů Tento seznam obsahuje účely, pro které jsou údaje shromažďovány a zpracovávány. Souhlas je platný pouze pro uvedené účely. Shromážděné údaje nelze použít ani uložit k jiným účelům, než které jsou uvedeny níže.

Analýza optimalizace použité technologie Soubory cookie Shromážděné údaje Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány během nebo prostřednictvím používání služby.

Anonymizovaná zkrácená IP adresa Údaje o použití uživatelské ID Datum a čas návštěvy URL odkazujícího serveru Navštívené webové stránky Rozlišení obrazovky Geografická lokace Uživatelský agent ID návštěvníka Právní základ Požadovaný právní základ pro zpracování údajů je uveden níže: Umění. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR Místo zpracování Evropská unie Retenční období Doba uchování je doba, během které jsou shromážděné údaje uloženy ke zpracování.

Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro uvedené účely zpracování. Data jsou uložena po dobu až 25 měsíců.

Příjemce údajů Piwik PRO Sp. z o.o. Piwik PRO GmbH Pověřenec pro ochranu údajů zpracovatelské společnosti Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu údajů zpracovatelské společnosti. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů lze kdykoli odvolat s okamžitým účinkem do budoucna.

Kliknutím sem si přečtete zásady ochrany osobních údajů zpracovatele dat.

Kliknutím sem odvoláte souhlas se všemi doménami společnosti zpracovávající údaje.

 1.2. Remarketing a soubory cookie

Webové stránky www.chytryodecet.cz využívají funkci remarketing nebo funkci „podobné segmenty publika“ společnosti Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“).  

Díky těmto funkcím Vám může být na stránkách v obsahové síti Google zobrazována personalizovaná reklama. Za tím účelem se vám při návštěvě webových stránek do prohlížeče uloží soubor cookie. Cookies slouží k identifikaci návštěvníků při opětovné návštěvě stránek, sledování návštěvnosti a zjišťování údajů o uživateli. Dle svého vyjádření společnost Google ukládá data do protokolů serveru a po 9 až 18 měsících z nich odmazává části IP adresy a informací o souborech cookie. Bližší informace naleznete na stránce  http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

Příklad protokolu server uvádí Google v následujícím odkazu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-server-logs.

Zamezit instalaci souborů cookie a tím zabránit remarketingu ve vašem prohlížeči lze několika způsoby.

Google nabízí možnost, naistalovat si přes následující odkaz do prohlížeče plugin, kterým natrvalo deaktivujete soubory cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Rovněž si sám můžete v prohlížeči zvolit nastavení, kterým zakážete instalaci souborů cookie.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby byla vaše aktivita na webových stránkách sledována, můžete tomu zabránit tím, že si v prohlížeči upravíte nastavení instalace cookie souborů. Bližší informace naleznete v následujícím odkazu:

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&ref_topic=7189049

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=cs_CZ

Cookie soubory mohou v prohlížeči deaktivovat též třetí osoby jako poskytovatelé služeb. Přes stránky organizace Network Advertising Initiative (NAI) si můžete v daném prohlížeči zablokovat zobrazování personalizované inzerce členů organizace NAI (tzv. opt-out). Bližší údaje jsou k dispozici na této stránce: http://optout.networkadvertising.org.

Webové stránky www.chytryodecet.cz využívají v rámci „Google-Adwords“, služby společnosti Google, takzvané měření konverzí (vyhodnocování aktivit návštěvníků stránek). Navštívíte-li stránky Google, dojde k ukládání souborů cookie. Ukládání souborů cookie buď můžete vypnout, nebo ponechat aktivováno. Je-li ukládání souborů cookie zapnuto a vy navštívíte určité internetové stránky, dokáží Google a společnost ista DE rozpoznat, že jste klikli na reklamu společnosti ista DE a byli tak přesměrování na stránky společnosti ista DE.

Google shromažďuje data a na jejich základě vytváří pro zákazníky, kteří využívají službu Adwords, statistiky. Zmiňované statistiky obsahují údaje o počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli tak přesměrování na stránky opatřené značkou pro měření konverzí.

Zásady ochrany soukromí Google jsou nahlédnutí zde: policies.google.com/privacy

2. Práva dotčených osob

Společnost ista DE přijala v souladu s GDPR vhodná opatření k tomu, aby dotčeným osobám jasnými a jednoduchými formulace, přesnou, transparentní, srozumitelnou a snadno přístupnou formou poskytla všechny informace a učinila veškerá sdělení týkající se zpracování osobních údajů. Informace budou doručovány v písemné nebo jiné podobě, případně i elektronicky.

Protože společnost ista DE zpracovává osobní údaje automatizovaně, sděluje vám v souladu s článkem 13 GDPR následující:

Pověřencem pro osobních údajů byl ve společnosti ista DE jmenován pan Jochen Schein, ista Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo;

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti ista DE jsou: ista Deutschland GmbH, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo, email: .

Účelem, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány, a právním základem zpracování osobních údajů je: optimalizace webových stránek a spokojenosti zákazníků, článek 6 odstavec 1 f GDPR.

Oprávněné zájmy lze spatřovat zejména ve zpracování osobních údajů (pod pseudonymem) za účelem optimalizace webových stránek.

Výmaz osobních údajů a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje dotčených osob budou smazány nebo zablokovány, jakmile zanikne účel, pro nějž jsou uchovávány. Uchovávat je po dobu delší lze tehdy, pokud tak stanovují evropští či vnitrostátní zákonodárci v unijních nařízeních, zákonech či jiných předpisech, jimž správce podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány také tehdy, když uplyne doba, kterou pro jejich uchovávání stanovují výše uvedené předpisy, s výjimkou případů, kdy je – kvůli uzavření nebo plnění smlouvy – nutno údaje uchovávat i nadále.

3. Použití osobních údajů, jejich předávání třetím osobám a účelové omezení

Návštěvníci webových stránek www.chytryodecet.cz budou vždy upozorněni, pokud by jejich osobní údaje měly být předány třetím osobám. Mohou se tedy rozhodnout, zda k předání svých osobních údajů třetím osobám souhlas udělí, nebo neudělí.

3.1 Sociální média / sociální záložky

Na stránkách společnosti ista DE jsou umístěny tzv. bookmarky (sociální záložky) sociálních sítí a portálů LinkedIn, Twitter, kununu, Xing und YouTube. Bookmarky jsou internetové záložky, které uživatelům takové služby umožňují sbírat odkazy a zprávy. Jsou do stránek zapracovány jen jako odkaz na příslušnou službu. Poté, co kliknete na integrovanou grafiku, budete přesměrováni na stránky daného poskytovatele, tzn. informace o uživateli budou předány příslušnému poskytovateli služeb až následně. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání těchto stránek získáte v příslušných ustanoveních těchto poskytovatelů služeb o nakládání s osobními údaji.

Důležité upozornění: Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují výhradně na webové stránky www.chytryodecet.cz. Webové stránky www.chytryodecet.cz obsahují odkazy na další webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že společnost ista DE ve vztahu k těmto dalším webovým stránkám neodpovídá ani za ochranu osobních údajů, ani za jejich obsah. Společnost ista DE doporučuje všem uživatelům internetu, aby se, než opustí webové stránky www.chytryodecet.cz, seznámili s příslušnými ustanoveními na ochranu osobních údajů týkajícími se těchto dalších internetových stránek.

4. Změny těchto informací o ochraně osobních údajů

Společnost ista DE si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv změnit v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů; aktuální verze pochází z května 2018. V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo jejich zabezpečení se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů

5. Seznam akutálních e-mailových adres zaměstnanců společnosti ista

6. Seznam dodavatelů společnosti ista

Název

IČO

sídlo

   

MIMA SERVIS, s.r.o.

49282816

Brožíkova 424, 530 09 Pardubice

Ing. Karel Hanzl

71493735

Pod Viničkou 490, 252 66 Libčice nad Vltavou

Jana Krejsová

87097311

Zámecká 198, 564 01 Žamberk

Miroslav Krejsa

63192284

Zámecká 198, 564 01 Žamberk

Oldřich Urbánek

68815671

Křimická 722/11, 318 00 Plzeň 3

Ludmila Marková

73816477

Sídlištní 813, 756 54 Zubří

Libor Vrána

64909549

Kpt. Stránského 990/14, 198 00 Praha 9

Ing. Rambousek Jiří – Tepra Praha

44873972

Raisova 802/4, 160 00 Praha 6

Tomáš Bozděch

86616773

Šiškova 1231/15, 182 00 Praha 8

Jan Rychlý

64248224

Hrabyně 3/207, 747 67 Hrabyně

Tavas s.r.o.

62587285

Brigádníků 2929/91, 100 00 Praha 10

Přemysl Černý

47946181

Vychodilova 12/2552, 616 00 Brno

Václav Zeman servis -PI

71967681

Otavská 1814, 397 01 Písek

Svatopluk Coller

63571323

Meruňková 1204, 506 01 Jičín

Jan Dlouhý

87539390

Kpt. Stránského 990, 198 00 Praha 9

Josef Hoskovec

44453337

Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou

Antonín Král

04852125

Teličkova 6/6, 751 24 Přerov

Plesník Vítězslav – VISTAMONT

63001900

Kladeruby 100, 756 43 Kladeruby

Marek Roubal

01485130

Tisová 121, 252 65 Holubice

KLOKOČ s.r.o.

48950815

Na Pozdůlnici 270, 277 32 Byšice, okres Mělník

LK Inženýring s.r.o.

24290092

Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3

ÚVT, s.r.o.

25701118

Hrnčířská 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

KBT, spol. s r.o.

47908751

Fügnerova 1226/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč

Radek Mořingl

62869523

Vršava II 685, 760 01 Zlín

Antonín Marek

67727794

U Vodojemu 1229, 757 01 Valašské Meziříčí

Vladislav Novotný

46428429

Puškinská 659, 284 01 Kutná Hora

Tomáš Žůrek

06606784

Zlonická 703/2, 190 00 Praha 18 – Letňany

EKOTOP-Uhlíř s.r.o.

26014599

Boženy Němcové 10B, 568 02 Svitavy

Viktor Klán

07457588

Smetanova 225/18, 266 01 Beroun – Závodí

Jaroslav Ptáček

10596585

Nerudova 350, 793 51 Břidličná

FRIKO OPAVA s.r.o.

04270029

Mokré Lazce, Nádražní 105, 747 62